Master Coach - citius | altius | fortius

Komunikacja i budowanie zespołu

Celem pracy z zespołem jest przeprowadzenie go z miejsca, w którym obecnie się znajduje do miejsca, w którym powinien się znajdować, czyli posiadać określoną i realizowaną strategię i plan działania. Aby ta zmiana zaistniała, potrzebna jest praca w kierunku zdefiniowania i wyeliminowania niepożądanych zachowań oraz wzmocnienia bądź nauki takich, które wspierają współpracę i odpowiednią komunikację pomiędzy członkami zespołu.

Team coaching (coaching zespołowy) opiera się na wykonywaniu określonych zadań i ćwiczeń, które są źródłem doświadczenia uczestników i które ujawniają różne aspekty funkcjonowania zespołu (np. powtarzające się wzorce zachowań, silne strony zespołu, wartości, ograniczenia, radzenie sobie z trudnościami). Następnie doświadczenia te są omawiane, a zespół przy wsparciu coachów, wyciąga z nich wnioski i wypracowuje rozwiązania, które chciałby wdrożyć.

Przykładowe tematy sesji team coachingowych:

  • Poprawa komunikacji w zespole, m.in. poprzez identyfikację zachowań destrukcyjnych (tzw. „toksyn”, na które składają się obwinianie i krytykowanie innych, przyjmowanie postawy obronnej, lekceważenie i pogarda oraz wycofanie) i wypracowanie metod pozwalających zespołowi samodzielnie radzić sobie z nimi oraz przeciwdziałać im.
  • Wzrost motywacji na poziomie jednostek i całego zespołu.
  • Wzrost zaufania oraz odpowiedzialności w zespole.
  • Wzrost świadomości osób z zespołu w obszarze postrzegania mocnych jego stron i obszarów, które wymagają interwencji lub zmiany.
  • Analiza rzeczywistej i otwartej interakcji osób z zespołu, mająca na celu wspólne wypracowanie zasad funkcjonowania w codziennej pracy.
  • Wzmocnienie kompetencji, które posiada zespół oraz pełniejsze i bardziej świadome ich wykorzystywanie.
  • Wypracowanie przez zespół konkretnego planu działań nastawionego na osiąganie założonych celów w zgodzie z określoną postawą moralną, a także wraz z doprecyzowaniem odpowiedzialności poszczególnych osób z zespołu.

Coaching zespołu zazwyczaj przybiera formę 3-6 całodziennych spotkań, które pozwalają korygować wypracowane strategie i upewnić się, że przynoszą one zaplanowane efekty. Pojedynczy warsztat nie może dać gwarancji wypracowania i wdrożenia trwałych zmian jeśli zmiana dotyczy kluczowych nawyków utrwalonych w kulturze organizacji. Jednak w sytuacji, w której konieczne jest dopasowanie się do ograniczeń czasowych lub budżetowych, staramy się uwzględniać je w planowaniu procesu coachingu zespołowego. Team coaching prowadzony jest często przez dwóch lub więcej coachów.